گل كوكب گلی زیبا برای باغچه و آپارتمان شما

سرده : Dahlia
تیره: Asteraceaeکوکـب گیاهی است دائمـی به رنگهای مختلف ، اقسام پاکوتاه آن جهت تزئیـن تپه گل و اقسام پابلند آن برای تزئین متن باغچـه و یا بصورت تک کاری کاشته می شود. کوکب رابوسیله تقسیم غده همراه با قطعه ای ازساقه و یا بوسیله قلمـه در بهار و یا کاشت بذر تکثیر می کنند.

طرز کاشت :
خزانه کاری : بذر کوکب را اواخر زمستان در گلخانه خزانه می کنند.
نشا کاری : نشاهای حاصله را اوایل بهار پس از برطرف شدن سرما ، در محل اصلی می کارند.
آب وهوا: کوکب به گرما وآفتاب وآب فراوان درتابستان نیاز مبرم دارد ، کمبود رطوبت و آب ازغنچـه کردن مجدد آن در تابستان جلوگیری می نماید.
خاک : کوکب را در هر زمینی می توان کاشت ولی بهترین خاک برای آن مخلوطی ازخاک باغچه و ماسه شسته شده و خاک برگ پوسیـده است. کوکب در زمین های شنـی زودتر به گل می نشیند.
زمان گل دهی : بستـه به درجه حرارت هوا از اوایل تابستان تا اواخـر پاییز گل

بذر های موجود جهت خرید:

گل کوکـب یکساله ، پاکوتاه – پرپر – الـوانگل كوكب پاكوتاه، یكساله و الوان
bazr.*********.com/post/category/5