نام گل:رعنـا زیبـا
سرده: Gailardia
تیره: Asteraceae


از گیاهان ماندنـی است ولی تولیـد و کاشت آن ماننـد گیاهان یکسالـه صورت می گیرد.
طرز کاشت :
خزانه کاری : بذر را اوایل فروردین در خزانه می کارند.
نشا کاری : پس از آنکـه به اندزه کافـی رشد کرد به زمین اصلـی
انتقال می یابد.
کاشت مستقیم : در اواخر فروردین ماه واوایل اردیبهشت ماه در
هوای آزاد کاشته می شود.
آب وهوا : در زمینهایی با رطوبت زیاد ریشه هایش می پوسد و از
بین می رود وبه رطوبت معمولی ولی کم و محل آفتابگیر با نور کافی
نیاز دارد
خاک : به خاک خشک با زهکشی مناسب نیاز دارد.
زمان گل دهی : از اوایل بهار تا اواخر پاییز گل می دهد.


رعنا زیبا، پا بلند و الوان


رعنا زیبا، پا متوسط الوان

bazr.*********.com/post/category/5