ماهم قبلا4_5تا قناری داشتیم اما بعد از فوت پدرم همگی بیدلیل مردن!!!!!!!خیلی سال بود باهامون زندگی میکردن