پرندگان و حشرات در هر دقیقه چند بار بال می زنند؟

مگس کوچکی که به مگس فورسیمیا

Forcymya

معروف است ،در هر دقیقه 62760
بار بال میزند و اگر درجه ی حرارت به 27 درجه برسد ،این رقم تا 130308 بالا می رود.
مرغ مگس خوار در هر دقیقه 1800 تا 4800 بار بال می زند.
گنجشک در هر دقیقه 600 بار بال می زند.پروانه 460 بار در هر دقیقه بال می زند.]پرستوی بال دراز در هر دقیقه 360 بار بال می زند.مرغابی وحشی در هر دقیقه 300 بار بال می زند .کبوتر وحشی در هر دقیقه 120 بار بال می زند .کوکر در هر دقیقه 280 بار بار بال می زند .کلنگ خاکستری در هر دقیقه 120 بار بال می زند قو در هر دقیقه تا 120 بار بال می زند .کرکس های بزرگ ساعت ها بال می زنند و گاهی در هر ثانیه یک بال می زنند.برخی از پرندگان زلاند جدید مثل کیوی و بسیاری از انواع

پرندگان جزایر (مثل مرغ ماهی خوار گالاپاگوس ،آب جلیک ها و دورنت ها که امروزه از میان رفته اند


منحصراً زندگی زمینی در پیش گرفته اند و در نتیجه ، از بال های خودشان که بسیار کوچک شده است استفاده نکرده اند.

http://www.creatures.blogdoon