زنجیره غذایی و سطوح غذایی Food chain

این که کی توسط کی خورده می شود خود یکی از مولفه های سازمان جامعه است.انتقال انرژی از منبع آن در گیاهان به علفخواران و سپس گوشتخواران را زنجیره غذایی می نامند. تمام حلقه های زنجیره ی غذایی به صورت خطی از صیاد به علفخوار به علف وصل نیست.التون 1927 یکی از نخستین کسانی بود که این ایده را در بوم شناسی به کار گرفت و پی آمدهایش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد،به اهمیت عمده غذا را برای موجودات زنده اشاره کرد و متوجه شده که طول زنجیره ی غذایی به چهار یا پنج حلقه محدود است.لذا می توان از زنجیره غذایی کاج – شته – عنکبوت – سسک – و شاهین سخن گفت او به علاوه دریافت که این زنجیره ها نه به صورت واحدهای منزوی بلکه در هیات یک شبکه غذایی با یکدیگر کلاف هستند.نکته ی مهم در اینجا آن است که تمام حلقه های زنجیره ی غذایی به صورت خطی از صیاد به علفخوار به علف وصل نیست.زنجیره غذایی برخی جنبه های غیر عادی دارد. گرچه سنجاب قرمز و سنجاب زمینی قطبی علفخوارند اما وقتی غذا مهیا نباشد بچه های خرگوش پاسفید را نیز کشته و می خورند.بعضی از گوشتخواران وقتی گرسنه باشند و فرصت پیش آید از سایر گوشتخواران تغذیه می کنند. کایوت سیاه گوش را می کشد و سیاه گوش روباه را و جغد شاخدار بزرگ انواع مختلف پرندگان شکاری دیگری را .در هر شبکه ی غذایی چند سطح غذایی قابل تشخیص است :تولید کنندگان = گیاهان سبز= نخستین سطح غذایی
http://www.creatures.blogdoon.com