کاهش کلسترول زرده تخم*مرغ با افزودن آویشن به جیره غذایی مرغ*ها


حکیم مهر
- نتایج تحقیق پژوهشگران علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس نشان داد: افزودن آویشن به جیره غذایی مرغ*های تخم*گذار باعث کاهش سطح کلسترول زرده تخم مرغ می*شود، همچنین آویشن به دلیل داشتن رنگدانه، موجب افزایش معنی دار رنگ زرده تخم*مرغ*ها شد.

طهماسبی، کارشناس ارشد علوم دامی و مجری این طرح تحقیقاتی که آن را با راهنمایی دکتر فرید شریعتمداری و مشاوره دکتر محمد امیر کریمی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام داده، در این خصوص گفت: به منظور بررسی اثر عصاره گیاه دارویی آویشن باغی و ویتامین e بر عملکرد و پاسخ ایمنی، کیفیت تخم*مرغ، میزان کلسترول(خون و زرده) و نیز ماندگاری تخم‏مرغ مرغ‏های تخم‏گذار در شرایط استرس حرارتی، آزمایشی به مدت شش هفته با استفاده از 108 قطعه مرغ تخمگذار انجام شد.


وی افزود: در این طرح تحقیقاتی فاکتور‏های مورد آزمایش شامل دما(خنک و گرم)، چربی (اشباع و غیراشباع به میزان 5 درصد در جیره پایه) و افزودنی‏ها(گروه کنترل: ویتامین(e (ppm200 و عصاره آویشن باغی که برای سالن خنک یک درصد و برای سالن گرم 0.6 درصد به صورت محلول در آب آشامیدنی استفاده شد) بود. خصوصیات کیفی تخم‏مرغ (شامل وزن زرده، رنگ زرده، واحدها، وزن پوسته، مقاومت پوسته و ضخامت پوسته) به صورت تازه در هفته پنجم آزمایش و به صورت نگهداری شده به مدت یک ماه در دماهای متفاوت (4 و 27-23 درجه سلسیوس) مورد ارزیابی قرار گرفتند.


طهماسبی در تشریح یافته*های این پژوهش گفت: نتایج آزمایش نشان داد که تغذیه با آویشن به طور معنی‏داری میزان تولید مالون دی آلدهید در زرده تخم‏مرغ را کاهش داده است. استرس حرارتی بر میزان خوراک مصرفی، وزن تخم‏مرغ و وزن توده تخم‏مرغ اثر معنی دار داشت، اما اثر معنی‏داری بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی و درصد تولید نداشت. افزایش دمای محیط نگهداری با افزایش ترشح کورتیکوسترون‏ها و ایجاد آلکالوز تنفسی در مرغ*ها موجب کاهش خصوصیات کیفی تخم مرغ شد.


وی در پایان افزود: تیمار آویشن به دلیل داشتن رنگدانه، موجب افزایش معنی دار رنگ زرده تخم مرغ*های تازه شد. سطوح کلسترول سرم خون و زرده تخم مرغ بطور معنی‏داری با افزودن آویشن به جیره کاهش یافت. مصرف چربی اشباع در مرغ‏های تخم‏گذار نیز به طور معنی‏داری کلسترول زرده را افزایش داد.