دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش مهر ماهی های موجود در حوضچه پارک ال گلی تبریز به دلائل نامعلومی تلف شدند.