نوک زدن طوطی

طوطی به همه چیز نوک می زند . این کار در حقیقت به منزله حس کردن و شناختاشیای پیرامون صورت می گیرد و باید میان نوک زدن و گاز گرفتن تفاوت قائل شد . زیراه نوک زدن در حقیقت یکی از راه هایی است که طوطی بوسیله آن سعی می کند تاخصوصیات اشیای پیرامون خود را کشف کند ، همانطور که آدمی نیز با لمس کردن اشیاسعی می کند آنها را حس کرده و بشناسد ، طوطی نیز با نوک زدن میله چوبی داخل قفس سعی می کند میزان محکمی انرا بسنجد.طوطی هایی نظیر خاکستری ها قبل از اینکهروی دست شما بنشینند ، ممکن است به دست شما نوک بزنند . در چنین حالتی پرنده می خواهد ببیند که آیا دست شما برای ایستادن وی جای محکمی است به همین خاطر باید اجازه بدهید که این کار را انجام بدهد و اصلا نترسید و دست خود را کشید تا خاطره بدی در ذهنش نقش نبندد در غیر اینصورت برای بارهای بعد مشکلتروی دست شما خواهد آمد . اگر نوک زدن دردناک بود باید به او بگویید نه ! این کار را نکن ! و سپس دست خود را کشیده و برای لحظاتی پرنده را به حال خود رها کنید ، اما به هیچ وجه سعی نکنید که دست خود را محکم به عقب بکشید و داد و هوار کنید ، به گونه ای که این کار برایطوطی جالب شود و تبدیل به بازی گردد و طوطی بخواهد این کار را تکرار کند تاعکس العمل شما را ببیند .