مجازات و نفرین کردن طوطی کارساز نیست!

دعوا و مجازات کردن طوطی معقول نمیباشد.این امر برعکس موجب ایجاد عکس العمل بدتر و شدیدتری در پرنده خواهد شد .


بجای ایk اقدامات توجه پرنده را به چیز یا جای دیگری معطوف دارید . طوطی نیز مانند طفل توجه اش به اشیای جدید جلب شده و به بازی با ان خواهد پرداخت.شیئی مخصوص جویدن و خراب کردن (نظیر جعبه،چوب پنبه، لوله ای کوتاه و مشابه ان) در اختیار پرنده خویش قرار دهید.