ذات سگ یعنی مقابله با افراد بیگانه حالا بماند که گاهی ما به خاطر خودمون مجبورشون میکنیم با همه دوست باشن و گاهی ازشون میخایم هر حشره ای رو رو هوا بزنن
بد نیست گاهی هم برای تربیت از محبت کردن استفاده کنیم
سگهای خانگی من هم به بیگانه ها پارس میکنن اما من به جز موارد کمی که از آب پاش استفاده میکردم با نوازش و محبت ساکتشون میکنم باور کنید هیچ روشی مثل نوازش تاثیرگذار نیست اگه به جای تنبیه نوازش رو قطع کنید بدترین تنبیهه برای سگ
گاهی خودمونو جای اونها بگذاریم میفهمیم که ازشون زیادی توقع داریم