تعلیم خوابیدن
مرحله اول: ابتدا روبروی سگ می ایستید و به سگ فرمان بشین
را می دهید. شما نیز کنار سگ بر روی زمین می نشینید و دو دست سگ را به
آرامی گرفته و به سمت جلو می کشید تا حیوان حالت خوابیده به خود بگیرد در
این لحظه شما فرمان بخواب را می دهید دست های سگ را رها کرده دست
چپ خود را بر روی کتف سگ قرار داده و نوازش می کنید و با دست راست جایزه
را که به زمین نزدیک کردید را به سگ می دهید. در زمان تکرار آموزش دیگر نه
دست سگ را بکشید و نه دست را بر روی کتف حیوان قرار دهید.
مرحله دوم: زمانی که سگ کاملا کلمه بخواب را فهمید، روبروی سگ می ایستید فرمان بشین را داده سپس فرمان بخواب را میدهید، سگ را نوازش کرده و جایزه ای به آن می دهید.
.http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.html