نشستن
این دستور یکی از آسان ترین و مفید ترین دستوراتی است که یک سگ باید بیاموزد مفهوم کلمه بنشین در تربیت سگ به این معنی است که سگ با شنیدن آن می بایست در سمت چپ مربی خود بنشیند در اجرای دستورات سگ عملا به دنبال دستور راه رفتن آموزش توقف و نشستن را نیز دریافت می کند یعنی زمانی که حرکت کردن و راه رفتن پایان یافت سگ نیز به طور خودبخود بنشیند به عبارت دیگر زمانی که راه رفتن تمام شد باید که به سگ بنشین را ارائه کرد و در عین حال با دست چپ کفل و کمر را به سمت پائین هدایت کرد تا حیوان بنشیند و با دست راست سر حیوان را بالا نگه داشت سپس به وسیله دست طناب قلاده حیوان را برای چند لحظه به وضعیت ایستاده در آورده و سپس دستور حرکت کردن را جهت راه رفتن ارائه کنید این اعمال به طور مکرر تکرار می شوند به تدریج حیوان آموزش کافی را دریافت می کند و هر زمانی که شما می ایستید او خواهد نشست و منتظر دستور بعدی شما خواهد بود هر بار که سگ در موقعیت صحیح قرار گرفت بعنوان تشویق به او کمی جایزه بدهید چند دقیقه ای صبر کنید و پس ار استراحت این کار را تکرار نمائید نهایتا هنگامی که مفهوم نشستن کامل گردید و با توقف شما سگ اقدام به نشستن کرد می توانید که قلاده را باز کنید و به او دستور نشستن را بدهید سپس تعلیم نشستن و راه رفتن را بدون قلاده تکرار کنید
نشستن
این دستور یکی از آسان ترین و مفید ترین دستوراتی است که یک سگ باید بیاموزد مفهوم کلمه بنشین در تربیت سگ به این معنی است که سگ با شنیدن آن می بایست در سمت چپ مربی خود بنشیند در اجرای دستورات سگ عملا به دنبال دستور راه رفتن آموزش توقف و نشستن را نیز دریافت می کند یعنی زمانی که حرکت کردن و راه رفتن پایان یافت سگ نیز به طور خودبخود بنشیند به عبارت دیگر زمانی که راه رفتن تمام شد باید که به سگ بنشین را ارائه کرد و در عین حال با دست چپ کفل و کمر را به سمت پائین هدایت کرد تا حیوان بنشیند و با دست راست سر حیوان را بالا نگه داشت سپس به وسیله دست طناب قلاده حیوان را برای چند لحظه به وضعیت ایستاده در آورده و سپس دستور حرکت کردن را جهت راه رفتن ارائه کنید این اعمال به طور مکرر تکرار می شوند به تدریج حیوان آموزش کافی را دریافت می کند و هر زمانی که شما می ایستید او خواهد نشست و منتظر دستور بعدی شما خواهد بود هر بار که سگ در موقعیت صحیح قرار گرفت بعنوان تشویق به او کمی جایزه بدهید چند دقیقه ای صبر کنید و پس ار استراحت این کار را تکرار نمائید نهایتا هنگامی که مفهوم نشستن کامل گردید و با توقف شما سگ اقدام به نشستن کرد می توانید که قلاده را باز کنید و به او دستور نشستن را بدهید سپس تعلیم نشستن و راه رفتن را بدون قلاده تکراركنيد
http://www.qcqats.com/?GID=0FFB34042...9&AKH=322&desc
--