زمانی این آموزش آغاز می شود که سگ کاملا تربیت پذیر شده است و به تمام دستورهای شما پاسخ مثبت می دهد.
شما تصمیم داری سگتان به دستور شما
روزنامه، دفتر تلفن، دمپایی رو فرشی و... برایتان بیاورد: بیاد داشته
باشید وسیله ای که سگ قرار است برای آوردن آن آموزش ببیند نباید حتی یکبار
نیز به وسیله آن تنبیه شده باشد و حمل آن برای سگ نباید در مراحل اولیه
سخت و دست و پا گیر باشد.
مرحله اول:
شناخت وسیله است. سگ در ابتدا باید نام آن را بیاموزد. شما روبروی سگ قرار
گرفته وسیله مورد نظر را به آن نشان داده و نام شی را تکرار می کنید و به
سگ جایزه می دهی. حال همان وسیله را در کنار چند شی دیگر قرار داده و نام
آنرا تکرار می کنید. زمانی که سگ وسیله مورد نظر را پیدا کرد حیوان را
تشویق کرده و به آن جایزه می دهید.
مرحله دوم:
و سیله را در مکانی که سگ آنرا میبیند قرار داده و همراه سگ به کنار وسیله
رفته نام آنرا تکرار کرده زمانی که سگ شی را به دهان گرفت فرمان بیار را می دهید و با سگ به سمت صندلی رفته بر روی آن می نشینید فرمان بشین را داده جایزه را به دهان سگ نزدیک کرده و فرمان بده
را می دهید و سگ برای گرفتن جایزه دهان را باز می کنی و شما قبل از آنکه
وسیله مورد نظر از دهان سگ به زمین بیفتد آنرا گرفته و سگ را تشویق می
کنید.
مرحله سوم: در این مرحله وسیله را در محیط آموزش قرار داده خود بر روی صندلی نشسته و به سگ این چنین دستور می دهید: جسی روزنامرو بیار
زمانی که سگ گوشها را پایین انداخته و با سری کج به شما مستقیم نگاه می
کند یعنی متوجه منظور شما نشده و باید روند آموزش از اول آغاز شود اما اگر
سگ آموزش را یاد گرفته باشد شروع به جستجو و بو کردن اشیا می کنی. در صورت
یافتن و آوردن به سگ جایزه می دهید و در غیر این صورت سگ را به کنار شی می
برید (بدون بردن نام آن وسیله) و اگر وسیله را تشخیص داد شما بر روی صندلی نشسته و فرمان بیار را می دهید و به سگ جایزه می دهید.
مرحله چهارم: وسیله را در اتاق و یا جایی دور از چشم سگ قرار می دهید فرمان کامل آوردن وسیله را به سگ می دهید و مانند مرحله سوم عمل می کنید.
یاد گیری این آموزش کاملا به صبر،
حوصله و دقت صاحب سگ بستگی دارد و طول مدت یادگیری آن برای نژادهای کوچک
دو هفته و برای نژادهای بزرگ یک هفته می باشد.
http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.ht