10نکته برای شروع آموزش سگهای نگهبان

2.سگ را در مکان تاریک و دربسته قرار ندهید. 3.مکان استراحت سگ خود را جایی کم رفت وآمد قرار دهید و زمانی که مهمان دارید اجازه ندهید به دیدن سگتانبروند و به آن غذا دهند. 4.فقط خودتان به سگ غذا داده و به آن آموزشدهید. 5.با سگتان رفتاری جدی داشته باشید ولی هیچگاه بادست تنبهش نکنید، سگ را به خیچ علت کتک نزنید. دست شما برای سگ نماد نوازش و لطف شماست. 6. سگ را هنگام روز بسته و در شب رها سازید. 7. در زمان و مکان مشخص قبل از غروب به سگ غذا دهید. 8. بیاد داشته باشید، هیچگاه سگی که در کنار سگ بالغ و نگهبان هم جنس خود زندگی می کند نگهبان نخواهد شد. 9. سگ را با محیط اطراف مکان نگهبانی آشنا سازید. 10. هیچگاه رسیدگی و نگهداری کامل از سگ خود را به سرایدار نسپارید. http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.html
1.با سگتان زیاد بازی نکنید، بازی شما باید همان مرور آموزشها باشد.