مرحله اول: سگتان را با بند کوتاه به دستگیره در خانه یا حیاط بسته در را باز کنید و به سگ فرمان بشین را بدهید و خودتان بیرون روید زمانی که سگ بدنبال شما آمد بلند فرمان نه و بشین
را بدهید و سگ را به داخل ببرید در حالی که همچنان بسته است، این روش را
چند بار انجام دهید. اگر دیدید سگ توجه نمی کند با اسپری آب پاش آب پاشیده
و باز کلمه نه را تکرار کنید. اگر ماند و از در خارج نشد به سگ جایزه داده و تشویقش کنید.
مرحله دوم: بند سگ را بلند کرده و همین روش را ادامه دهید.
مرحله سوم:
بند سگ را در دست گرفته، طول بند سگ باید روی زمین باشد. قبل از عبور خود
از در، فرمان بشین را داده و از در عبور کنید. در صورت حرکت سگ و خارج شدن
از در مانند مرحله اول عمل کنید و اگر سگ خارج نشد به او جایزه دهید. در
این روش سگ می آموزد حتی اگر بند در دست شما باشد تا اجازه داده نشده از
در خارج نشود.
مرحله چهارم:
از فردی بخواهید سگ را به خارج شدن از خانه تشویق کند. در این زمان سگ در
کنار شما در حالت نشسته قرار دارد و شما با دیدن کوچکترین حالت حرکت در سگ
محکم کلمه نه را تکرار کنید. سگ باید به این نتیجه برسد که بدون فرمان شما نباید به هیچ علتی از در خارج شود.
طول این آموزش دو هفته می باشد.
http://www.iran-bax.com/archive/index.php/t-8306.html