به خاطر از دست رفتن این گربه ی عزیز متاسفم تاپیک قفل شد