فارس- عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گفت: قيمت فعلي اينترنت در كشور 10 برابر خدماتي است كه ارائه مي‌شود.
محمود خادمي در بيست و هفتمين جلسه نظام صنفي رايانه‌اي كشور در ساري اظهار داشت: اينترنت در كشور گران است و دولت از استفاده ابزاري از اينترنت دست بردارد.
وي تصريح كرد: دولت نبايد به موضوع اينترنت به صورت انتفاعي نگاه كند و دولت از فضاي اينترنت به دنبال نفع شخصي وزارت خانه خودش است.
عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با بيان اينكه پيشنهاد تامين باند با حفظ نظارت به بخش خصوصي واگذار شود، افزود: سرويسي اينترنتي كه در كشور ارائه ميشود اقتصادي نيست و ارائه اينترنت به مردم به خاطر مسائل خاص توسط دولت مطرح است.
وي با بيان اينكه نفع مادي بهره‌برداري از اينترنت در فضاي فعلي كشور بر اساس روال معمول نيست، بيان داشت: قيمت فعلي اينترنت در كشور 10 برابر خدماتي است كه دولت ارائه مي‌دهد.
عضو هيئت مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در ادامه گفت: تزريق فضاي توسعه اينترنت در كشور اسفبار است.
در ادامه نائب رئيس نظام رايانه‌‌اي خراسان رضوي نيز افزود: وقت آن رسيده است كه دولت سند توسعه آيتي را در بيرون از بدنه دولتي فعال‌تر كند.
سيد حسن هاشمي با اشاره به اقدامات دولت در توسعه فضاي آي تي در سازمان‌هاي دولتي تاكيد كرد: سرعت اينترنت در خانه ما بسيار ضعيف و پرهزينه است.
نائب رئيس نظام رايانه‌اي خراسان رضوي با اشاره به زيرساخت مناسب اينترنت در كشور افزود: بهترين كمكي كه دولت ميتواند به فضاي آيتي كشور كند بهتر است آموزش آي تي را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
هاشمي با تاكيد بر اينكه دولت براي توسعه فضاي آيتي بايد از درون‌گري فاصله بگيرد، بيان داشت: بسياري از قابليت‌هاي موجود در كشور به دليل نبود بستر مناسب براي تبليغات و معرفي آن در فضاي آيتي به صورت گمنام و خارج از دسترس مردم است.
وي در پايان تاكيد كرد: با توسعه مناسب فضاي آيتي بسياري از صنايع دستي كه در حال فراموشي است با معرفي مناسب در اين حوزه سبب رونق در اين بخش مي‌شود.