خرسها پستاندارانی هستند با جثه بزرگ و دم کوتاهی که در میان موهای بلندشان مخفی است. سر گرد و گردنشان کوتاه است و هر کدام از دستها و پاهایشان دارای پنج انگشت می‌باشد و از لحاظ حرکتی کف رو هستند. رنگشان از سفید در خرس قطبی تا قهوه‌ای و سیاه در سایر گونه‌ها متفاوت است.

توله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزهتوله خرس های بامزه