به گزارش بلوط:كلاغها داراي يك سيستم پيشرفته شناسايي انسانهاي خطرناك مي باشند و با اين قابليت پيچيده خود انسانها را شناسايي مي كنند.
محققان چند كلاغ را با ماسكهايي كه به صورت داشتند به دام انداختند و بعد از مدتي اين كلاغها افرادي را كه به اين شكل بودند را دنبال مي كردند و به شدت قار قار نيز مي كردند ولي با انسانهاي عادي كاري نداشتند!
66 درصد اين كلاغها امروزه افرادي را كه داراي آن نقاب هستند را دنبال مي كنند!
كلاغهاي جوان كه زمان آزمايش از تخم بيرون نيامده بودند نيز به شكل شگفت آوري از والدين خود در دنبال كردن اين نقال داران پيروي مي كنند.