جام جم آنلاين: بر اساس يافته‌هاي جديد علمي، بسياري از حيوانات مي‌توانند چهره فرد مزاحم را تشخيص داده و به همنوعان خود اطلاع دهند.به گزارش فارس، محققان با بررسي رفتار برخي حيوانات متوجه شدند كه آنان قادرند چهره انساني كه مزاحم است يا قبلاً به آن ها آسيبي زده را تشخيص دهند.
دانشمندان مي‌گويند كه آنان اين توانايي را دارند كه حتي نحوه تشخيص اين خطر را نيز به همنوعان خود ياد داده و آنان را از اين خطر آگاه كنند. اين امر به احساس كمك رساني و مسئوليت آنان نسبت به همنوعان خود باز مي‌گردد.
در ادامه اين تحقيق، براي آزمايش، شخصي حيوانات را ترسانده و براي آنان ايجاد مزاحمت كرد كه حيوانات بعداً در واكنش به وي وحشت كرده و به يكديگر پيوستند تا خطر را از ميان بردارند يا فرار كرده و از دست او در امان باشند.
پيش از اين گمان بر اين بود كه تنها بر عامل غريضه بسياري از حيوانات در مقابل برخي ديده‌هاي خود واكنش نشان مي‌دهند ، اما اين تحقيق نشان مي‌دهد كه آنها قادر به شناسايي چهره‌ها هم هستند.
در عين حال حيوانات همين عكس‌العمل را به طور طبيعي در برابر ساير حيوانات دارند و در برخي مواقع آن را مي‌آموزند.
اين واكنش‌ها و شناخت از خطر در حيواناتي كه داراي هوش بالاتري هستند بسيار گسترده‌تر است و سريعتر مي‌توانند مزاحم را شناسايي كنند.