دانشمندان در انگليس با ثبت ركورد حيوانات مختلف در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بلندترين صداي موجودات در جهان با توجه به اندازه موجودات، متعلق به يک حشره آبي موسوم به «قايقران آبي» است.
به گزارش ایسنا، پژوهشگران دانشگاه استراثکلايد در اسکاتلند مي‌گويند اين صدا از مرز 99.2 دسيبل مي‌گذرد که برابر با صداي يک ارکستر براي فردي است که در رديف اول نشسته است.
جيمز ويند ميل از پژوهشگران اين طرح تحقيقاتي معتقد است فرکانس اين صدا در حدود 10 کيلوهرتز و در محدوده شنوايي انسان استهر چند 99 درصد صدا در زمان انتقال از آب به هوا از بين مي‌رود، اما با اين وجود صداي باقيمانده آن‌چنان شديد است که در زمان قدم زدن در ساحل رودخانه مي‌توان آن را که در عمق آب توليد مي‌شود، شنيد.
صداي بوجود آمده از جنس نر بوده و در واقع نشانه فصل جفت‌گيري اين حشره است، اين صدا بر اثر مالش دو قسمت از بدن و در فضايي به اندازه يک تار مو بوجود مي‌آيد.
ويند ميل مي‌گويد: ما واقعا نمي‌دانيم که اين حشره چگونه چنين صداي بلندي را با استفاده از فضاي محدودي ايجاد مي‌کند