به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شين هوا، محققان در مطالعات جديد خود در فيليپين كه شامل منطقه بومي وسيعي است موفق به كشف گونه هاي جانوري و گياهي جديد شدند.

اين محققان توانستند به بيش از 300 گونه از حيوانات و گياهان ناشناخته دست يابند كه خرچنگهاي بدون صدف و گونه اي نادر از كوسه هاي كوچك در ميان آنها قرار داشتند.

سرپرست محققان آمريكايي محل زيست اين كوسه كوچك را در اعماق دريا دانست و گفت: اين حيوان آب را به درون بافت بدن خود مي كشد و با افزايش جثه خود حيوانات شكاري را فراري مي دهد.

وي با اشاره به اينكه فيليپين متنوع ترين تنوع زيستي را دارد، افزود: اين منطقه نسبتا ناشناخته و در معرض تهديد باقي مانده است اما در بررسي هايي كه از صخره هاي مرجاني و جنگل‌هاي استوايي و كف افيانوس به عمل آورديم گونه هاي جديدي را كشف كرده ايم.

اين محقق ادامه داد: در اين بررسي ها گونه جديدي از ستاره دريايي نيز كشف شد كه به دليل كوچك بودن جثه بسياري از اين گونه ها پيش از اين شناسايي نشده بورند مانند عنكبوت ها و حلزون هاو انگل هاي دريا اين محقق ادامه داد: در اين بررسي ها گونه جديدي از ستاره دريايي نيز كشف دليل اينكه بسياري از اين گونه پيش از اين شناسايي نشده بودند به سبب كوچك بودن جثه آنهاست كه از بين آنها مي توان به عنكبوتها، حلزونها و انگلهاي دريايي دريايي اشاره كرد.

پيدا شدن اين گونه هاي جديد باعث تقويت نظريه وجود بيشترين تنوع حياتي در آبهاي فيليپين بر روي كره زمين شده است.