آلجاندرو کلوو (Alejandro Clavo) یک عکاس است که در این سری از عکسهای خود ، تنهایی انسانها و همینطور رابطه آنها را با دیگران و انزوای انسان های امروزی را به تصویر کشیده است . او معتقد است با دیدن این تصاویر میتوانید دوستان ، همسایه ها و یا فامیل های خود را در موقعیت این گوسفندان مجسم نمایید. نام این سری از عکسهای او مردم بجای گوسفندان و گوسفندان بجای مردم (Alejandro Clavo) نام دارد