این چینی ها اگه نابود بشن تمام دنیا از ادما حیونا حشرات ................................ راحت میشن