یه مار یه عاله مار دیگه رو راحت کرد!
دیگه کسی رو ندارن باهاشون نمایش بده!