اگر تاكنون نسبت به قارقار كردن كلاغ‌ها در برابر خطر احتمالي، كنجكاو بوده‌ايد، دانستن اين مطلب جالب است كه آنها به تقليد از والدين و همنوعان خود نسبت به افراد خطرناك واكنش نشان مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه واشنگتن، پنج سال پيش دريافتند كه كلاغ‌ها از قابليت تشخيص انسان‌هاي خطرناك برخوردارند.

محققان در تحقيقات خود با نقابي شبيه انسان‌هاي غارنشين، كلاغ‌هاي آمريكايي را در تله انداختند. اين كلاغ‌ها سپس تمام افرادي را كه با اين شمايل مي ديدند، دنبال كرده و به شدت قارقار مي‌كردند، اما در برابر انسان‌هاي عادي رفتاري آرام داشتند.

از آن به بعد اين محققان به بررسي واكنش كلاغ‌ها به نقاب‌ها پرداختند. دو هفته بعد از اين جريان، 26 درصد كلاغ‌ها با افراد نقاب‌دار با شدت برخورد كرده و در مدتي حدود دو سال و هفت ماه بعد اين ميزان به 66 درصد رسيد. در سال پنجم اين تعداد بيشتر شده و حتي از محدوده تحقيق به خارج درز كرده بود.

اين در حالي است كه به گفته محققان، كلاغ‌هاي جوان نيز كه در زمان وقوع حادثه اصلي به دنيا نيامده بودند نيز با كپي برداري از رفتار والدين خود با افراد نقابدار با شدت برخورد مي‌كردند.

كلاغ‌ها از دو شيوه عمده يادگيري برخوردارند. آنها يا از تجربيات شخصي خود و يا با مشاهده ديگران به يادگيري در مورد مسائل از جمله خطرات جديد مي‌پردازند.