دلفین باله‌کوتاه
کشف یک گونه تازه از دلفین‌ها اولین‌بار است که در 3 دهه گذشته رخ می‌دهد و یکی از بزرگترین اتفاقات این پژوهش ده ساله بوده است. رنگ این گونه، شکل جمجمه آن و ابعاد باله‌های شنای این دلفین با گونه‌های دیگر متفاوت است.

http://www.khabaronline.ir/news-159970.aspx