درحالی که قرون وسطی به پایان می رسید مهرو محبت درمورد سگ ها افزایش یافت. دراوایل نهضت رنسانس داشتن یک سگ زیبا موجب غرورو افتخاربود. اینکه افراد با یک سگ همراه به نام مولوسوس بیرون بروند نشانه ای ازمقام بود. امروزه تعداد زیادی ازسگ های عمومی ازنژادهای سگ های کارگرمی باشند. همچون " پوره فورمرپوننینگ" سگ آبی. نژاد دالماسی. فوکستریوری. نژاد شکاری قدیمی. توله شکاری اسکاتلندی وسگ نگهبانی باستانی". سگ های همراه قدیمی به اندازه متوسط. کوچک ویا خیلی کوچک هستند. پرورش دادن نژادهای به اصطلاح بازیچه ای جذابیت بیشتری داشت. تعدادی ازاین پرورش دهندگان آنها را تا وزنی معادل 5/2 پوند( 1/1 کیلوگرم) پرورش می دادند. البته امروزه بیشترسگ ها به عنوان مصاحب وهمپا به خانه ها آورده شده اند وجزئی ازافراد خانواده به حساب می آیند واین درحالی است که اندازه آنها وهمینطورنژاد اجدادشان مسئله ای حائزاهمیت برای صاحبانشان نمی باشد
http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t2691-16.html