آخرین گروه سگ های همراه آنهایی هستند که برای کمک کردن به افرادی که ازلحاظ فیزیکی ناتوان هستند همچون افرادی که ازلحاظ بینایی وشنوایی مشکل دارند یا ازناتوانی های بدنی دیگر رنج می برند بکارگرفته می شوند. اولین مرکز تربیت کردن سگ های همراه درسال 1915 درکشورهای فرانسه وآلمان بوجود آمد. بقیه مراکزبه سرعت یکی پس ازدیگری درسرتاسرجهان طراحی شدند ودراین مراکزبه سگ ها تعلیم دادند که سربازهایی که درجنگ ازلحاظ بینایی صدمه دیده بودند را بازگردانند. با تعلیم سگ های بلژیکی. لابرادوری. بوکسروکلی نتایج خوبی بدست آمد اما باید گفت که سگ گله آلمانی به دلیل هوش وذکاوت سرشاردراغلب موارد جهت هرنوع آموزشی ترجیح داده می شوند. سگ های ماده با گرمای بدن خود سگ های نررا نیزجذب می نمایند. دردهه اخیرسگ ها برای هوشیارکردن افرادی که ازلحاظ شنوایی مشکل داشتند تربیت شده اند ویا اینکه افراد را ازخطری که دراطرافشان است آگاه کنند وهمینطوربه کسانی که مجبورهستند روی ویلچرباشند کمک نمایند

http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t26