سگ ها برای هدف های گوناگونیپ پرورش یافتند ومردم رفتارهای بخصوصی را ازاین سگ ها انتظارداشتند. پرورش دهندگان به سرعت دست بکارشدند تا اینکه بتوانند نیازها وخواسته های سگ هایشان را مرتفع کنند. ازهمان زمان که سگ ها برای اهداف گوناگون پرورش یافتند بین پرورش دهندگان رقابت بوجود آمد واینکه چه کسی بیشترین موفقیت را درپرورش سگ ها داشته است حائی اهمیت بود. درسال 1859 اولین سگ خودنما وجلوه گردرمنطقه "هال نیکوکاسل" واقع درانگلستان رشد یافت. این سگ تنها برای شکارکردن بکارگرفته می شد وبعدها درحدود پنجاه عدد سگ شکارنما وشکاریاب بوجود آمد. شجرنامه به حد استاندارد سگ ها نشان می دهد که خمیرمایه سگ های خودنمای امروزه ذاتی می باشد ودرواقع نقش بازی نمی کنند. سگ خودنما حتی درفضای بیرون درتنهایی خویش نیزبه بازی وخودنمایی می پردازد. چهارده سال بعد درآوریل سال 1873 یک کلوپ انگلیسی درلندن تشکیل شد. بعدها "استادبوک" که امروزه بعنوان کتاب خواستگاه سگها شناخته شده است با متنی درمورد اطلاعات وسوابق نژادهای سگها ارائه شد. بعد درسال 1884 ((AKC که یک کلوپ امریکایی بود تشکیل شد وبعد ازآن درسال 1898 کلوپ ایتالیایی بوجود آمد وهدف تمامی این کلوپ ها مطالعه درمورد خواستگاه وبررسی سوابق مربوط به نژاد سگ ها بود. تاریخ پیدایش اولین سگ خودنما درایالت متحده امریکا به سال 1875 بازمی گردد که درآن سال پنجاه نوع سگ رشد یافتند پس وجود هفت هزارسگ درحال حاضرعادی ومعمولی می باشد. دراواخرسال 1800 دوستداران حیوانات درانگلستان برضد افرادی که ازسگ های مبارزسوء استفاده می نمودند شورش کردند. سالهای قبل ازسال 1898 درانگلستان بین انسانها مرسوم شد دربعضی موارد وزمانی که ازسگ های خودنمایشان ناراضی بودند گوش هایشان را می بریدند وسگ هایی که گوش هایشان بریده می شد اجازه نداشتند به گروه سگ های خودنما بازگردند. اما درسال 1898 این رسم درانگلستان ازمیان برداشته شد. درامریکا به سگ های خودنما اجازه تمرین داده نمی شد بجزمواقعی که برای اعمال ضروری به این سگ ها نیازداشتند چون بعضی ازاین نژادها ازنوک گوشهایشان برای انجام کارها وارائه نمایش استفاده می کردند. اما این عمل باید درسه ماهگی سگ زمانی که غضروف گوشش درحال شکل گیری است به وسیله دامپزشک انجام شود. نژاد سگ های خودنما به گروههای مختلفی طبقه بندی می شوند. کلوپ (AKC) امریکا بیشترازصدوسی نژاد شناسایی کرد که درهفت گروه طبقه بندی می شوند: سگ های ورزشی . سگ های تازی . سگ های کارگرتوله های شکاری .سگ های بازیچه ای. سگ های غیرورزشی وسگ های مخصوص گله. استاندارد کلی برای هرنژاد توسط کمیته ای که به وسیله اعضای مختلف کلوپ کنل انتخاب شدند پایه گذاری شد. درایالت متحده امریکا این استانداردها به وسیله کلوپ(AKC ) تصویب ومشخصات سگ ها همچون وزن. قد. رنگ وپوشش ونوع آن داده می شود. ازسال 1929 که قوانین استاندارد درمورد سگ ایده آل منتشرشد این سگ ها بعنوان سگ های راهنما استفاده شده اند. استفاده کردن ازاین استانداردها ونگاه داشتن خواص سگ ها درذهن خصوصیاتی ازقبیل حواس برقرارکردن ارتباط وشخصیت گروهی باعث شد که پرورش دهندگان قادرباشند با استفاده ازبهترین خصلت های آنها نژادها را پرورش دهند. اما ازدیگرکلوپ های تشکیل شده درسرتاسرجهان می توان کلوپ(UKC) امریکا کلوپ((TKC بریتانیای کبیر.کلوپ(CKC) کانادا وکلوپ بین المللی متحد(FCI) که درجهان ثبت شده اند را نام برد.
http://www.ganjineh-danesh.com/topic-t2691-16.html