ttp://cat-dog.******.com راه ديگر براي شناختن شيتزو خالص

]خصوصیات اصلی نژاد شیتزودوستان توجه داشته باشید که در نژاد شیتزو استاندارد های مهم تری هموجود دارد که باید خیلی بیشتر به آنها توجه کرد . کوتاه بودن پوزه شیتزو براق بودن موها (مخصوصا موهای سر و گردن ). بلند شدن موها و جنس مویی موها (موها نباید پشم مانند باشند ) پر بودن پیش از حد موهای پوزه . . بزرگ و گرد بودن جمجمه سگ ( این خصوصیت حتی در بیست روزگی نوزاد شیتزو هم کاملا مشخص است ) . درشت و برجسته بودن چشمها و تیره بودن رنگ چشم ها ( معمولا چشم های شیتزو انقدر بیرون زده هستند که سفیدی دور چشم آنها کاملا مشخص است )ن بودن استخوان بندی بدن به صورن کاملا متفاوت از سایر نژاد ها گرد بو. کوتاه و پهن بودن پاهاکلا پهدن دم به این صورت که دم کاملا روی کمر گرد میشود و به صورت گلوله در میاید . (این خصوصیت از دو ماهگی کاملا مشخص است و از یک ماه به بعد هم دم کاملا روی کمر برمیگردد)این خصوصیات در شیتزو های اصل کاملا بازر و مشخص استl[IMG]http://www.img.irpsp.com/files/joxvd8acx2l0cgjbbu**.jpg[/IMG] ][ توله های شیتزو ]http://cat-dog.******.com
]


]

[
]

][