ب خاطر رنگه خودش نیست
این عکس توی غروب گرفته شده و به خاطر نوری هست که بهش خورده وگرنه رنگش خاکستری تیره هست