گل آلسترومریا نام علمي: Alstro meria spp
خانواده: ALSTROMERIACEAE گياه دائمي با ريشه هاي غده اي كه گلهاي زيبا و فراوان آن در فصل تابستان ظاهر مي شوند و گلها داراي عمر طولاني بوده و به صورت گل بريده مورد استفاده قرار مي گيرند.
عوامل مورد نياز: مكان آفتابي و محفوظ از باد و باران، خاك غني از مواد آلي و داراي زهكشي خوب، حداقل دماي قابل تحمل آن 15- درجه سانتي گراد است ولي در زمستانهاي سرد بايد روي غده هاي در حال استراحت گياه را با يك لايه خاك پيت و يا خشك پوشاند.
روش ازدياد: از طريق كاشت بذر يا تقسيم گياه در اول بهار امكان پذير است. www.mikhaktalaee.ir/index.php?option