سلام سگه من شیتزو تریر نره ۳ ماهشه دنبال ی هم بازی یا بهتره بگم جفت ماده براشم در مشهد رایگان هم باشه
۰۹۳۷۵۰۷۹۰۱۵