باسلام
خیلی مشتاق هستم یک توله سگ چاو چاو داشته باشم ولی بودجه ام نمی رسد خریداری کنم از حمایت گران تقاضای کمک دارم.
امیدوارم کسی بتواند کمک من کند.
با تشکر فراوان