ایرنا-تحقيقات جديد نشان مي‌دهد انواع مختلف ماهي از روشهاي مختلفي براي توليد صدا به منظور جلب توجه جفت، حراست از قلمرو و نيز ترساندن دشمنان خود استفاده مي‌كنند.
به گزارش سايت اينترنتي "لايو ساينس"، هم‌اكنون در حدود ‪ ۲۵‬هزار گونه مختلف ماهي در جهان زندگي مي‌كنند و تعداد آنها از تمامي انواع ديگر مهره‌داران بيشتر است.

محققان دانشگاه هاوايي در "مانوئا" در پي مطالعه‌اي جديد اعلام كردند دست كم هزار گونه از اين ماهي‌ها با روشهاي مختلف از خود صدا توليد مي‌كنند. اين محققان براي شناسايي روشهاي مختلف توليد صدا در ماهي‌ها، در بخشي از اين تحقيقات يك گروه از ماهي‌ها به نام ماهي‌هاي پروانه‌اي كه خود شامل ‪ ۱۲۶‬گونه ماهي مختلف با طرحها و رنگهاي گوناگون است را مورد مطالعه قرار دادند.
تمامي انواع ماهي‌هاي پروانه‌اي روي بدن خود سلولهايي دارند كه مي‌توانند لرزش آب و يا به عبارتي صدا را دريافت كنند و به همين جهت دانشمندان در اين مطالعه با كمك تجهيزات ثبت صدا در زير آب(هيدروفون) آنها را مورد مطالعه قرار دادند تا متوجه شوند كه آيا اين ماهي‌ها قادر به توليد صدا نيز هستند و يا خير.
نتايج اين مطالعه نشان داد ماهي‌هاي پروانه‌اي انواع مختلفي از صداها را كه هر كدام تنها بين ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵۰‬ميلي‌ثانيه طول مي‌كشند از طريق حركات ويژه دم در آب، حركات سريع باله‌ها و نيز خرخر كردن در زير آب توليد مي‌كنند.
به گفته اين محققان، صداهاي توليد شده توسط ماهي‌هاي پروانه‌اي در مقايسه با صداهاي توليد شده توسط به طور مثال "ماهي‌هاي دهان گشاد" بسيار ضعيفتر است و اين احتمال وجود دارد كه شنا كردن ماهي‌هاي پروانه‌اي در فاصله اندك از يكديگر بدين علت باشد كه آنها تلاش مي‌كنند با ماندن كنار يكديگر، نجواهاي ضعيف يكديگر را بشنوند.

علاوه بر ماهي‌هاي پروانه‌اي و ماهي‌هاي دهان گشاد كه اغلب با حركت دم و باله‌ها توليد صدا مي‌كنند، محققان اين دانشگاه ماهي ديگري را نيز به نام ماهي مرواريدي مورد مطالعه قرار داده‌اند كه صداهاي توليد شده توسط اين ماهي حتي از ماهي‌هاي دهان گشاد نيز بلندتر است.
ماهي‌هاي مرواريدي كيسه هوايي بادكنك مانند خود را ‪ ۴‬تا ‪ ۲۰‬بار در دقيقه منقبض و منبسط مي‌كنند كه با اين عمل صداي بلندي ايجاد مي‌شود و ماهي‌ها احتمالا با كمك اين صدا با يكديگر از فواصل دور ارتباط برقرار مي‌كنند.
يكي ديگر از انواع آبزياني كه نحوه توليد صدا در آن به تازگي شناسايي شده، اسب دريايي است. اين جانداران نيز با روشي عجيب و با حركات سريع بخش استخواني و تاج مانند سر خود در زير آب توليد صدا مي‌كنند.
با وجود آنكه هم‌اكنون توليد صدا توسط دست كم هزار نوع ماهي ثابت شده‌است، دانشمندان هنوز در زمينه كاربرد اين صداها مطمئن نيستند و عقيده دارند اين صداها مي‌توانند براي جلب توجه جفت، حراست از قلمرو و يا ترساندن مهاجمان مورد استفاده قرار گيرد.