خانم مدی پور از حامیان گربه های پارک لاله است. او که عضوی از گروه گل های لاله است (گروهی که به مداوا و تامین غذای گربه ها مشغول هستند) ، هفته ای سه تا چهار روز را به تیمار گربه های پارک اختصاص می دهد. با حضور خانم مدی پور گربه های پارک لاله به جز غذا ، محبت و سلامتشان نیز تامین است.