میشا ده ماهشه. عقیم شده. واکسناش زده شده.به خانواده ای خوب در شهرستان تنکابن و اطراف واگذار میشه
حرف گوش کن و آرومه
شماره تماس: 09383392178