سگ ١١ ساله با نژاد پودل+ترير در جردن گم شده/ در صورت مشاهده تماس بگيريد ٠٩٣٥٧٤٧٤٦٧٤ مژدگانى محفوض ميباشد