ظرف کوچک، به عنوان ظرف غذا

ظرف آب

ظرفی که از خرگوش بزرگتر باشد، به عنوان جای دستشوئی

پوشال

لانه یا سرپناه

چوب یا جویدنی

سایه بان

توپ مخصوص جوندگاناگر می دانید اضافه کنید