عزیزانی که به هر دلیل قادر به نگهداری سگ اپارتمانی خود نمیباشن لطفا برای واگذاری به من تماس بگیرن . با شرایط نگهداری خوب . 09383903762