موفقیت مخالفان کشتار سگ ها در رومانی


دیده بان حقوق حیوانات: بر اثر اعتراضات و فشار های داخلی و بین المللی، دولت رومانی تصمیم گرفت طرح کشتار ٣ میلیون سگ خیابانی را در رومانی به اجرا در نیاورد.
در رومانی حدود سه میلیون سگ خیابانی زندگی می کنند. مجلس رومانی در اوایل سال جاری به طرحی رای داد که اجازه کشتار سگها را از طریق مسموم کردن، زدن به قصد کشتن و یا گرسنگی دادن تا مرگ را در پناهگاه ها می داد.
این طرح دولت رومانی منجر به اعتراضات بسیاری در داخل و خارج از کشور شد.
یکی از این فشار ها و اعتراضات از سوی حزب حیوانات هلند بود که از دولت هلند خواستار اقدامی علیه این طرح دولت رومانی شده بود. از نظر حزب حیوانات هلند این حرکت وحشیانه برای کشوری که عضو اتحادیه اروپا است، غیر قابل قبول است.
چند روز پیش خبر رسید که دولت رومانی این طرح را پس گرفته و با تغییراتی که در قانون حمایت از حیوانات رومانی داده، به هر شهرداری این اختیارات داده می شود تا خود برای حل مشکل ازدیاد سگهای خیابانی، راه حلی پیدا کند.
دولت رومانی در حال حاضر سرگرم مشورت با گروه های مختلف حمایت از حیوانات، برای ایجاد پناهگاه ها و برنامه های درمان، مراقبت و عقیم سازی است.
کشتن سگها فقط در موارد استثنایی، آنهم از طریق کشتن از سر ترحم مجاز می باشد.
در اینجا میتوانید فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی پس از تصویب طرح کشتار حیوانات مشاهده نمایید.

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۱

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۲

فیلمهایی از کشتار سگها در رومانی/ ۳


سرزمینی برای زندگی: فیلمی از پروژه ای برای حمایت از سگهای خیابانی رومانی که ساختمانش به کمک “Lamento Rumeno” عضو انجمن حمایت از حیوانات ایتالیا ساخته شده.
سرزمینی برای زندگی

منبع خبر: حزب حیوانات هلند
Partij voor de Dieren - Roemeense regering ziet af van massaal doden van zwerfhonden