برترین ها: کلمه ی اورانگوتان به معنای "اهل جنگل" است، اما جنگل های محل سکونت آنها همچنان در حال نابودی است.

طبق گفته ی سازمان حفاظت از اورانگوتان های بورنئو که زیر مجموعه ی سازمان بین المللی حفاظت از حیوانات است، اورانگوتان ها به خاطر نابودی سیستماتیک جنگل های بارانی منطقه ی کالیمانتان (قسمت اندونزیایی جزیره ی بورنئو) برای تولید روغن نخل در حال رنج و نابودی هستند.

این عکس ها اورانگوتان های بامزه را در حال رفتن به مدرسه نشان می دهد. آنها به مدرسه می روند تا مهارت هایی را یاد بگیرند که به طور طبیعی می بایست از والدینشان در جنگل می آموختند.