آب تنی خصوصا در فصول گرم سال و ھنگام پرریزی بسیار ضروریست. چرا که موجب تحریک رشد سریع پرھای جدید می شود.
در برخی از موارد به علت طولانی شدن فواصل بین آب تنی ھا ممکن است برخی از پرنده ھا میل به آب تنی را از دست بدھند و یا جوجه ھایی که برای اولین بار با ظرف آب تنی آشنا می شوند ممکن است رغبتی به این کار نداشته باشند. بعد از استحمام پرنده به آراستن خود می پردازد. پرھای خودش را لرزانده و با نوک خود آنھا را مرتب می کند .سپس به کمک نوکش ، مواد چربی ترشح شده از غده ای که در بالای محل اتصال دم به بدنش قرار دارد را روی کلیه پرھای خود می مالد. این روغن باعث براقی پرھا شده و به عنوان یک ماده محافظ طبیعی عمل می کند. برای آب تنی ظرفی حاوی آب با درجه حرارتی حدود دمای اتاق و با عمقی کم به طوری که پرنده بتواند به راحتی داخل آن آب تنی کند را کف قفس قرار بدھید تا پرنده درون آن استحمام کند. پس از استحمام به علت ریختن آب بر روی کف قفس خشک کردن و یا تعویض پوشش کف آن ضروریست.