1-مرغ عشق ماده به صورت عاجزانه ای درخواست نوک به نوک شدن با مرغ عشق نر به منظور تغذیه دارد.
2- مرغ عشق ماده مرتبا به لانه سر می کشد و هر چه قدر به ایام تخم گذاری نزدیک تر شود،مدت بیشتری را در لانه به سر می برد.
3- در مرغ عشق ماده زیر شکمش قسمت مخرج پهن شده و حالت ورم دارد (در مرغ عشق هایی که برای اولین بار تخم می گذارند شاید این علامت زیاد مشخص نباشد.)
4- مرغ عشق ماده کسل و بیحال می شود آنچنان که احساس می شود مریض باشد.
5- مرغ عشق ماده حجم مدفوعش زیاد شده و فاصله ی دفع ، بیشتر می شود.
6- در برخی از مرغ عشق های ماده مدفوع شل و سفید می شود.
7- جست و خیز مرغ عشق ماده کم شده و از میله های قفس برای بالا و پایین رفتن استفاده می کند.
8- مرغ عشق نر بر پشت مرغ عشق ماده می رود و ماده نیز مقاومت نمی کند.
9- در برخی از مرغ عشق ها مصرف آب چند برابر می شود.