دقت کنید حتما و حتما وقتی مرغ عشق میخرید سالم باشه

سالم بودن : 1- مرغ عشق شاداب وسرحال باشد و جست و خیزش زیاد باشد و اواز بخواند البته ساکت بودن پرنده به معنی بیمار بودنش نیست مرغ عشق در طول روزهم میخوابد
2-مرغ عشق باید پراش تمیز و یکدست باشه مرغ عشق مریض به خودش نمیرسه و پرهاش بهم ریختس

  • 3-پرهای مخرج { محل دفع فضولات}باید تمیز باشد و صورتی رنگ باشد


    4-چشم های پرنده شفاف گرد و سیاه است{البته نژادالبینو چشم قرمز رنگی دارد}اگر پرنده درحال استراحت نباشد نباید چشم های خمار و بی حال داشته باشد
  • 5-پاهای مرغ عشق سالم و جوان همیشه تمیز " نرم ولطیف است
  • 6-دم پرنده ی سالم همیشه باید در راستای بدنش باشد
  • 7-مدفوع پرنده نباید حالت ابکی باشد
  • اگر هنگام خرید این نکاتو رعایت کنید مطمئن باشد انتخاب شما صحیح است