پرستو
ی دودی (باد خورک دودی)نام علمی : Apus Pallidus


نام انگلیسی: Pallid Swift


نام فارسی: پرستوی دودی (باد خورک دودی)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 16سانتیمتر طول دارد و اندکی پرجثه تر از
پرستو
ست. بال هایش پهن تر و نوک تیزی آن کمتر است و گاهی نیز انتهای بال ها نیز نیست. دم دو شاخه و شکاف آن اندک و انتهای آن نوک تیزی کمتری دارد. سر، به نظر پهن و صاف می آید و (لکه ی مثلثی شکلی به رنگ سفید روی گلو دیده می شود. پیشانی و جلو چشم کمرنگ تر و در تضاد با لکه ی سیاه چشمی قرار دارد. رنگ پرو بال، به طور کلی ، قهوه ای خاکستری است که زیرتنه حالت فلس مانند دارد (که در
پرستو
ی معمولی یکدست است). زیر تنه تیره است و در تضاد با پرهای داخلی پرواز، سرو دمگاه قرار دارد. زیر بال ها و شاهپرها تیره تر ازداخل بال است.


صدا: صدای این پرنده متغیر است، اما، دو سیلابی و شبیه «سری –پر شنیده می شود.


زیستگاه: این پرنده هوا گرد است اغلب در حال پرواز، در همه جا دیده شده و معمولا سقف یا زیر لبه ی شیروانی ساختمان ها، شکاف صخره ها یا سوراخ درخت ها آشیانه می سازد. در ایران، به طور کلی، بومی و فراوان است.


حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.