به چشمای مظلوم این بچه نگاه کنین. وقتی پیداش کردم با یه نگاه من دنبالم راه افتاد. پام رو اروم به زمین کوبیدم که نیاد دنبالم و سر جاش بشینه و غذاش رو بخوره. ولی اون ترجیح داد غذاش رو ول کنه و بیوفته دنبال من. بعد دیدم از ماشین هم نمی ترسه! کلا نمی دونه ماشین چیه. وقتی هم که آقایی اومد جلو و با پاش بهش لگد زد کف زمین خوابید و چشماش رو بست. فهمیدم اینم یکی دیگه از اون بدبختایی که از خونه انداختنش بیرون. بسیار مظلومه. سینوزیت شدید و عفونت دندان داشت که الان برطرف شده و کاملا حالش خوب شده ولی خدا رو خوش نمیاد بیشتر از این توی انباری بمونه. اگه می تونین سرپرستی این پسر گل رو قبول کنین با من تماس بگیرین
09125025077