توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدیه خانمی این گربه مریض رو پیدا کرده امکان نگهداری نداره. چهار راه قصر کوچه زرتشت کوچه قلیچ خانی

09355648140