کبوتر اس و کمیاب
این کبوترسرور خوشرنگ درشیرازتا ده ملیون تومان قیت گذاری شده است.